• slider image 54
  • slider image 53
  • slider image 55
:::

2. 106_09_02


:::

空氣品質預報

aqi psi PM2.5

學校行事簡曆

成語隨時背

ㄕㄣ ˋ ㄓㄨㄥ    ㄓㄨㄟ    ㄩㄢ ˇ
謹慎處理父母的喪事,虔誠的追念祖先。指人不忘本,是重視孝道的用語。
more...

活動照片

影音特區

Loading the player ...