• slider image 54
  • slider image 53
  • slider image 55
  • slider image 56
:::

All Photos

:::

校園空氣品質偵測

空氣品質預報圖

aqi psi PM2.5

學校行事簡曆

成語隨時背

ㄑㄩ       ㄖㄨㄛ ˋ ˋ
趨附於他的人像成群的野鴨一樣,比喻眾人爭相追逐某項事物。多用於貶義。 (鶩,野鴨)
more...

好站連結